Kontakt

Robert W. Przybyś

tel.: +48 602 777 575

robert.przybys@gmail.com

Link do strony o refleksologii

Kontaktując się ze mną telefonicznie, poprzez e-mail lub komunikatory internetowe, przekazując informacje w celu rozliczenia księgowego wykonywanych usług dobrowolnie wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO, informuję, że:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Robert Przybyś, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą skróconą MILS Robert Przybyś z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Wilcza 22 A lok. 1, zwany dalej Firmą.

II. Firma jako administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak:

imię lub imiona, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, adres do kontaktu, nazwę firmy, dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby i/lub oddziałów, numer rachunku bankowego oraz dane finansowe firmy.

III. Firma gromadzi i przetwarza Pana/ Pani dane osobowe w następujących celach::

  1. prowadzenia zapisów wizyt, konsultacji i zabiegów terapeutycznych. Podstawa prawna: art. 5 i 6 RODO.
  2. przesyłania klientom materiałów informacyjnych i reklamowych. Zgodę na wykorzystanie danych osobowych do działań marketingowych klient może w każdej chwili wycofać nie ponosząc żadnych konsekwencji tej decyzji poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na e-mail: robert.przybys@gmail.com. Podstawa prawna: art. 21 RODO.
  3. wypełnienia wymogu ustawowego związanego z rozliczeniem księgowym działalności Firmy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b. RODO i art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami podatkowymi.

IV. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

V. Dostęp do danych osobowych przysługuje wyłącznie personelowi upoważnionemu przez Firmę. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłączne takie podmioty, które wskażą podstawę prawną i interes prawny.

VI. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych powyżej celach może uniemożliwić ich realizację.

VII. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

VIII. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawa te nie są bezwarunkowe i mogą być ograniczone. Za wykazanie takich ograniczeń odpowiedzialna jest Firma podczas rozpatrywania Pana/Pani wniosku o realizację przysługujących Panu/ Pani praw. Podstawa prawna: art. 6, 15, 16, 17 i 20 RODO.

IX. Przysługuje Panu/Pani skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Podstawa prawna: art. 13 RODO.

X. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: robert.przybys@gmail.com